Regulamin konkursów na Gallifrey.pl

Szczegółowe postanowienia regulaminu konkursów na Gallifrey.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest serwis Gallifrey.pl.
  2. Jeśli nie podano inaczej, sponsorem nagród jest Redakcja serwisu.
  3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która nie opublikowała w ciągu ostatnich dwóch lat tekstu na Gallifrey.pl. Nie ma ograniczeń wiekowych dla uczestników.
  2. W celu wzięcia udziału w konkursie należy w określonym terminie wykonać zadanie przedstawione we wpisie konkursowym lub przesłać pracę spełniającą wymogi konkursu na adres redakcja@gallifrey.pl. Możliwe jest także określenie innego sposobu przesłania odpowiedzi.
  3. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach konkursowych zgodnie z regulaminem konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. W przypadku uczestników w wieku poniżej 16 lat zgoda musi być potwierdzona podpisem rodzica lub opiekuna prawnego i przesłana jako załącznik mailowy. Zgoda może zostać też wyrażona w innej formie. W przypadku nagród w formie cyfrowej zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagania.
  4. Uczestnicy konkursu deklarują, że przysługują im prawa autorskie do nadesłanych prac lub zgłoszeń. W przypadku ich naruszenia uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
  5. Uczestnicy zgadzają się na publikację prac biorących udział w konkursie na stronie Gallifrey.pl.
  6. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
  7. Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie na konkurs. W przypadku większej ilości zgłoszeń z jednego maila – liczy się pierwsze. W przypadku wykrycia wysyłania zgłoszeń z wielu kont przez jedną osobę, osoba taka zostanie wykluczona z konkursu.
 3. Nagrody
  1. Zwycięzców wyłoni jury złożone z członków Redakcji Gallifrey.pl.
  2. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.). Wybór zwycięzcy to subiektywna ocena Organizatora.
  3. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Gallifrey.pl oraz na profilu na Facebooku w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w odpowiedzi na zgłoszenie konkursowe w dniu ogłoszenia wyników.
  4. Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską lub Paczkomatami w ciągu 10 dni roboczych od momentu opublikowania listy zwycięzców i/albo otrzymania adresów. Koszt wysyłki ponosi Organizator.  Dane adresowe powinny zostać przekazane Organizatorowi w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu. Po tym terminie Organizator może zdecydować o wyłonieniu innego laureata lub nieprzyznaniu nagrody. W przypadku nagród w formie cyfrowej o sposobie ich otrzymania zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora. Jeśli cyfrowa nagroda nie może z jakichś przyczyn zostać zrealizowana (np. brak konta we wskazanym przez Organizatora serwisie), nagroda ulega przyznaniu innemu uczestnikowi spełniającemu warunki uczestnictwa..
  5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
  6. W przypadku dyskwalifikacji uczestnika nagroda może zostać przyznana innemu uczestnikowi spełniającemu warunki uczestnictwa.
 4. Dane osobowe uczestników
  1. Dane osobowe i adresowe uczestników posłużą wyłącznie do ogłoszenia listy zwycięzców oraz wysyłki nagród – w przypadku wysyłki dane mogą zostać udostępnione stronie trzeciej (np. Poczcie Polskiej).
  2. Uczestnikowi przysługuje prawo do poprawiania i usunięcia swoich danych.
  3. Dane adresowe zostaną usunięte do 3 miesięcy po pomyślnej wysyłce nagród.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu z podaniem przyczyny.
  2. W kwestiach spornych ostateczny głos należy do Organizatora konkursu.
  3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.
  4. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.
  5. Aktualna treść Regulaminu została udostępniona w serwisie Gallifrey.pl w dniu 17 marca 2021 roku.
  6. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące i ostateczne.